หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
" ท้องถิ่นพัฒนา
ลดปัญหาความยากจน     ประชาชนมีส่วนร่วม
ภาพรวมการเงินดี     เทคโนโลยีก้าวหน้า "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าไม้
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
.......................................
นายกองค์การบริหารตำบลท่าไม้
1
2
3
 
 
 
 
   
  ตำบลท่าไม้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเดิมมีการบริหารงานปกครองภายในตำบลในรูปแบบสภาตำบล และได้ปรับรูปแบบการบริหาร งานปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
 
ตำบลท่าไม้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเดิมมีการบริหารงานปกครองภายในตำบลในรูปแบบสภาตำบล และได้ปรับ รูปแบบการบริหารงานปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,117 ไร่
 
ตำบลท่าไม้ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,147 คน (ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 )

แยกเป็นชาย 3,956 คน คิดเป็นร้อยละ 48.56

แยกเป็นหญิง 4,191 คน คิดเป็นร้อยละ 51.44

ตำบลท่าไม้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย จำนวน 138 คน/ ตารางกิโลเมตร
 
สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านภายในเขตพื้นที่ตำบลท่าไม้ และเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญซึ่งใช้ในการประกอบเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ของประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าไม้และตำบล ใกล้เคียงนอกจากนั้นภายในพื้นที่ตำบลท่าไม้ยังประกอบไปด้วยแหล่งน้ำ ธรรมชาติประเภทอื่น ๆ อีกมาก เช่น ห้วย หนองคลอง และบึง ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ตั้งของตำบลท่าไม้
 
ตำบลท่าไม้มีลักษณะสภาพทางภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากมีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลท่าไม้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การทำนาข้าว ทำสวน และไร่นาสวนผสม ได้แก่

ทำนา 1,199 ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์ 31 ครัวเรือน

ทำสวน 561 ครัวเรือน
ทำน้ำตาล – ขึ้นตาล 35 ครัวเรือน

รับจ้าง 387 ครัวเรือน
อื่น ๆ 221 ครัวเรือน

ค้าขาย 45 ครัวเรือน

การทำนาข้าว ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การทำนาปี และการทำนาปรัง

การทำสวน พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ พริก ข้าวโพด มะเขือ มะนาว กล้วย มะม่วง มะปราง ฯลฯ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลฆะมัง และตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบึงยาว 253 236 489 157  
2   บ้านท่าไม้ 177 208 385 105
  3   บ้านบุ่ง 213 232 445 139  
4   บ้านท่าไม้ 308 325 633 206
  5   บ้านท่ากร่าง 261 306 567 192  
6   บ้านวังหงษ์ 424 452 876 245
  7   บ้านท่าเตียน 289 319 608 200  
8   บ้านหนองขอน 348 390 738 223
  9   บ้านวังใหญ่ 380 415 795 239  
10   บ้านดงกะพี้ 441 456 897 264
  11   บ้านปึกวงฆ้อง 263 253 516 148  
12   บ้านวังใหญ่พัฒนา 219 220 439 129
  13   บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 156 144 300 93  
14   บ้านท่าเตียนสามัคคี 102 104 206 58
  15   บ้านท่ากร่างพัฒนา 118 130 248 80  
    รวมทั้งหมด 8,147 3,956 4,191 2,479
หมายเหตุ : อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จำนวน 5 คน แยกเป็น ชาย 4 คน หญิง 1 คน
 
   
 
น.ส.ล. เลขที่ 4249/2517 บึงบัวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9
น.ส.ล. เลขที่ 4311/2517 บึงพลูสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10
 
น.ส.ล. เลขที่ 4213 หนองยาวหรือบึงยาวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1
น.ส.ล. เลขที่ 22560 หนองต่อใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6
 
น.ส.ล. เลขที่ 22562 หนองบึงพลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2
น.ส.ล. เลขที่ 22563 หนองปลาดุกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3
 
น.ส.ล.เลขที่ 24129 บึงกะทะสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5
น.ส.ล. เลขที่ 25125 หนองหลวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13
 
น.ส.ล. เลขที่ 25126 หนองลีน้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6
น.ส.ล. เลขที่ 25130 หนองยายพุ่มสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4
 
น.ส.ล. เลขที่ 11 หนองบุ่งสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3
น.ส.ล. เลขที่ 25135 หนองหอยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10
 
น.ส.ล. เลขที่ 25136 หนองอ่างแก้วสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6
น.ส.ล. เลขที่ 25141 หนองเตียนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4
 
น.ส.ล. เลขที่ 25147 หนองอ้อสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7
น.ส.ล. เลขที่ 27611 หนองตะโกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10
 
น.ส.ล. เลขที่ 27614 บึงสัมฤทธิ์สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5
น.ส.ล. 27615 หนองกะทองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5
 
น.ส.ล. เลขที่ 29971 บึงพลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8
น.ส.ล. เลขที่ 29975 หนองสนุ่นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8
 
น.ส.ล. เลขที่ 3061 หนองแคลบสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5
น.ส.ล. เลขที่ 30603 หนองลีใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6
 
น.ส.ล. เลขที่ 34455 บึงยางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8
น.ส.ล. 35548 โครงการเขื่อนพิษณุโลก คลองส่งน้ำพีอาร์ กม. 169
 
น.ส.ล. เลขที่ 36406 หนองยาวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4
น.ส.ล. 39751 หนองขอนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8
 
น.ส.ล. นว 0123 หนองชันนา หมู่ที่ 7
น.ส.ล. เลขที่ นว 0124 หนองพังพวย หมู่ที่ 4
 
น.ส.ล. เลขที่ นว 0498 โรงเรียนบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7
น.ส.ล. เลขที่ นว 1293 หนองปึกสินชัย 2 หมู่ที่ 4
 
น.ส.ล. เลขที่ นว 1294 หนองปึกสินชัย 3 หมู่ที่ 4
น.ส.ล. เลขที่ นว 1298 หนองประแตง หมู่ที่ 9
 
น.ส.ล. เลขที่ นว 1304 หนองบอน หมู่ที่ 7
น.ส.ล. เลขที่ นว 1306 หนองตาไปล่ หมู่ที่ 7
 
น.ส.ล. เลขที่ นว 1415 หนองป่าตาล หมู่ที่ 3
น.ส.ล. เลขที่ นว 1424 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ : 056-878-041 โทรสาร : 056-878-041
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
จำนวนผู้เข้าชม 11,748,599 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10