หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
" ท้องถิ่นพัฒนา
ลดปัญหาความยากจน     ประชาชนมีส่วนร่วม
ภาพรวมการเงินดี     เทคโนโลยีก้าวหน้า "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าไม้
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
นายสมบัติ โพธิ์ืรัศมี
นายกองค์การบริหารตำบลท่าไม้
1
2
3
 
 
 
 
   
  ตำบลท่าไม้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเดิมมีการบริหารงานปกครองภายในตำบลในรูปแบบสภาตำบล และได้ปรับรูปแบบการบริหาร งานปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
 
ตำบลท่าไม้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเดิมมีการบริหารงานปกครองภายในตำบลในรูปแบบสภาตำบล และได้ปรับ รูปแบบการบริหารงานปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,117 ไร่
 
ตำบลท่าไม้ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,147 คน (ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 )

แยกเป็นชาย 3,956 คน คิดเป็นร้อยละ 48.56

แยกเป็นหญิง 4,191 คน คิดเป็นร้อยละ 51.44

ตำบลท่าไม้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย จำนวน 138 คน/ ตารางกิโลเมตร
 
สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านภายในเขตพื้นที่ตำบลท่าไม้ และเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญซึ่งใช้ในการประกอบเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ของประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าไม้และตำบล ใกล้เคียงนอกจากนั้นภายในพื้นที่ตำบลท่าไม้ยังประกอบไปด้วยแหล่งน้ำ ธรรมชาติประเภทอื่น ๆ อีกมาก เช่น ห้วย หนองคลอง และบึง ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ตั้งของตำบลท่าไม้
 
ตำบลท่าไม้มีลักษณะสภาพทางภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากมีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลท่าไม้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การทำนาข้าว ทำสวน และไร่นาสวนผสม ได้แก่

ทำนา 1,199 ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์ 31 ครัวเรือน

ทำสวน 561 ครัวเรือน
ทำน้ำตาล – ขึ้นตาล 35 ครัวเรือน

รับจ้าง 387 ครัวเรือน
อื่น ๆ 221 ครัวเรือน

ค้าขาย 45 ครัวเรือน

การทำนาข้าว ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การทำนาปี และการทำนาปรัง

การทำสวน พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ พริก ข้าวโพด มะเขือ